kancelaria notarialna anna wypiorczyk

W Kancelarii Notarialnej notariusz dokonuje czynności notarialnych przewidzianych ustawą Prawo o notariacie, zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu i profesjonalną obsługę, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki zawodowej. Czuwa nad zabezpieczeniem praw i interesów stron. Udziela wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

podstawowy zakres czynności notarialnych:

AKTY NOTARIALNE umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, przedwstępne, ustanowienia hipoteki, służebności, o dożywocie, o rentę, pożyczki, użyczenia, ugody, zniesienia współwłasności.

SPRAWY SPADKOWE  akty poświadczenia dziedziczenia, testamenty, zapisy, wydziedziczenia, odrzucenia spadku, umowy o dział spadku, o zrzeczenie się dziedziczenia, zbycia spadku.

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE (intercyzy), umowy o podział majątku dorobkowego.

UMOWY SPÓŁEK i ich zmiany, protokoły spółek, sprzedaże udziałów w spółkach.

PEŁNOMOCNICTWA.

DEPOZYTY przyjęcie pieniędzy lub dokumentów do depozytu notarialnego.

PORADY PRAWNE.

POŚWIADCZENIA podpisu, daty, kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

informacje o pracy notariusza134332-2

Notariusz jest związana tajemnicą zawodową (zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy,
o których dowiedziała się podczas wykonywania czynności notarialnych).

Notariusz może dokonać czynności notarialnej także poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział
w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w lokalu Kancelarii Notarialnej).

Zapewniamy Klientom dostęp do Internetu (możliwość dokonania przelewów bankowych).

 

 

dokumenty

W celu dokonania czynności notarialnej konieczne jest dostarczenie do Kancelarii kompletu dokumentów oraz danych stron. Zestaw wymaganych dokumentów uzależniony jest od rodzaju dokonywanej czynności.

Niezbędny jest uprzedni kontakt z Kancelarią Notarialną (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), w celu indywidualnego uzgodnienia formy czynności, uzyskania szczegółowych informacji oraz wykazu koniecznych dokumentów. Informacje udzielane w związku z dokonywaną czynnością są bezpłatne.

Obsługę Kancelarii zapewniają wysoko wykwalifikowani oraz doświadczeni pracownicy. Istnieje możliwość porozumiewania się w języku angielskim.

Wynagrodzenie za czynności notarialne jest ustalane ze stronami czynności, a maksymalne wynagrodzenie uregulowane jest Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) z późn. zm.).