NOTARIUSZ W łODZI

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w zakresie prawa

dokumenty-notariusz-1

cywilnego

Notariusz sporządza: pełnomocnictwa, oświadczenia o ustanowieniu lub zrzeczeniu się ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipotek), umowy sprzedaży (w tym warunkowe umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia prawa własności), umowy darowizn, zamiany, zniesienia współwłasności, umowy o rentę lub o dożywocie, umowy przedwstępne, umowy datio in solutum, umowy pożyczki wraz z zabezpieczeniami, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, umowy deweloperskie i umowy przeniesienia prawa własności w wykonaniu umów deweloperskich, umowy najmu lub dzierżawy,
CYWILNEGO
testament-notariusz-łódź

spadkowego

Notariusz sporządza: testamenty (w tym również zawierające polecenia, zapisy zwykłe lub windykacyjne, a także wydziedziczenie), oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, akty poświadczenia dziedziczenia, wykazy inwentarza, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, umowy o dział spadku, o zbycie spadku, o zrzeczenie się dziedziczenia, ugody dotyczące zachowku, dokonuje czynności związanych z europejskim poświadczeniem spadkowym, wydaje zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu, sporządza akty powołania lub odwołania zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
spadkowego
blog-notariusz-łódź

rodzinnego i opiekuńczego

Notariusz sporządza: umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym małżonków,
rodzinnego i opiekuńczego
umowa-darowizny-notariusz-łódź

gospodarczego

Notariusz sporządza: akty ustanowienia fundacji, umowy sprzedaży w trybie ustaw: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne, protokoły z licytacji, przetargów, losowania nagród, protokoły walnych zgromadzeń spółdzielni, protokoły zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
gospodarczego
umowa-przedwstępna-notariusz-łódź

PRAWA O NOTARIACIE

Notariusz sporządza: protokoły przyjęcia na przechowanie dokumentów lub informatycznych nośników danych, protokoły przyjęcia pieniędzy do depozytu notarialnego, protokoły niestawiennictwa strony, projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów, dokonuje potwierdzenia zgodności kopii z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania przy życiu, czasu okazania dokumentu (daty pewnej), wydaje wypisy, odpisy i wyciągi aktów notarialnych, składa wnioski o wpis w księdze wieczystej
PRAWA O NOTARIACIE
czynności-notarialne-notariusz-łódź

handlowego

Notariusz sporządza: umowy lub akty założycielskie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, protokoły zgromadzeń spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, protokoły z posiedzeń zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, oświadczenia o zbyciu udziałów w spółce z o.o., o przystąpieniu do spółki z o.o., o objęciu udziałów w spółce z o.o., oświadczenia o objęciu akcji, prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych,
handlowego
rawpixel-633841-unsplash-copyright.jpg

​Jakich czynności dokonuje się w kancelarii notarialnej?

 • sporządza akty notarialne, w szczególności:
  umowy sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu (także wraz z prawem własności budynków), spółdzielczych własnościowych praw do lokali, umowy przedwstępne, umowy darowizn, umowy spółek, akty założycielskie fundacji, umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), umowy zniesienia współwłasności, o dział spadku lub umowy o podział majątku, protokoły: walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, posiedzeń Zarządu, zgromadzeń wspólników spółek z o.o., czy zebrań wspólnot mieszkaniowych, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, protokoły przyjęcia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, testamenty, pełnomocnictwa,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządza poświadczenia,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (depozyt notarialny),
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu
  w księdze wieczystej,
 •  

Notariusz Łódź

WIEDZA & DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE-NOTARIUSZ-ŁÓDŹ (1)

100 % Zaufanie

Wieloletnie doświadczenie
w pracy w notariacie od 2007 r

INDYWIDUALNE-PODEJŚCIE

Indywidualne podejście

Notariusz dokonuje czynności biorąc pod uwagę wszelkie aspekty konkretnej sprawy, dbając o zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron

Bezpieczeństwo

Priorytetem naszego zespołu jest bezpieczeństwo i zaufanie Klientów.

kancelaria-notarialna-łódź (2)
kancelaria-notarialna-łódź (10)
notariusz-w-łodzi (3)

KANCELARIA NOTARIALNA

Zaufana kancelaria notarialna w Łodzi Anna Wypiorczyk.

NOTARIUSZ W ŁODZI

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Realizujemy czynności notarialne z zakresu prawa: 
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego,
handlowego, gospodarczego
oraz Prawa o notariacie

Umowa sprzedaży

Umowa DAROWIZNY

Umowa MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

TESTAMENT

wydziedziczenie i zachowek

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE

POŚWIADCZENIE NOTARIALNE

RYGOR EGZEKUCJI

Akt poświadczenia dziedziczenia

Umowa Przedwstępna

dokumenty-notariusz-łódź-03

Gdzie uzyskać dokumenty do notariusza?

Jakiej wysokości są opłaty notarialne?

dokumenty-notariusz-łódź-03

Ulica Piotrkowska to reprezentacyjna ulica Łodzi.

Jest wyłączona z ruchu kołowego (wyjątek stanowią taksówki)
i nie można na niej parkować. Dojazd do Kancelarii odbywa się zatem od: alei Kościuszki, ulicy Andrzeja Struga i ulicy Ludwika Zamenhofa.

 

notariuszwłodzi (6)
notariusz-łódź-kontakt-dojazd (Kopiowanie)

Dogodne terminy spotkań

Notariusz w Łodzi

Kontakt

DANE KONTAKTOWE:

Adres:
90-425 Łódź ulica Piotrkowska 107

tel. 42 632 00 03
tel. kom. Notariusza
604 069 553
tel. kom. Zastępcy Notarialnego
692 160 777
adres e-mail:
a.wypiorczyk@wp.pl

DANE FIRMOWE:

NIP 7271743082

nr rachunku Kancelarii:
61 1020 3437 0000 1002 0261 6985

nr rachunku depozytowego:
21 1020 3437 0000 1302 0262 0177