Rygor Egzekucji

Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji

Poddanie się egzekucji to jeden ze sposobów zabezpieczenia wykonania
zobowiązań stron wynikających z umowy, to jest obowiązku:

  • zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo
    w akcie notarialnym określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej – gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie

  • zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie notarialnym wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej – gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji może być objęte odrębnym aktem notarialnym (np. poddanie się egzekucji w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego, zawartej
w formie pisemnej) lub może stanowić element aktu notarialnego umowy sprzedaży czy innej umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Sporządzone w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji stanowi tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym, a na podstawie tytułu wykonawczego komornik może wszcząć egzekucję
z majątku dłużnika
w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela.
Poniżej znajdują się wyjaśnienia praktyczne.

Rygor egzekucji jako zabezpieczenie zapłaty ceny w umowie sprzedaży

Strona kupująca w treści umowy sprzedaży nieruchomości oświadcza, iż poddaje się egzekucji co do obowiązku zapłaty przelewem bankowym ceny w określonej kwocie
i w określonym terminie. Dzięki temu, w przypadku gdy nie nastąpi uznanie rachunku bankowego strony sprzedającej kwotą ceny – sprzedający może bez przeprowadzania długiego i kosztownego procesu sądowego dochodzić zapłaty swojej należności
w uproszczony sposób. W takiej sytuacji musi udać się do sądu rejonowego właściwego dla dłużnika z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Sąd nadaje klauzulę wykonalności w terminie najpóźniej trzech dni, po zbadaniu czy tytuł egzekucyjny zawiera wszystkie wymagane zapisy oraz czy nastąpiło zdarzenie, które uprawnia wierzyciela do wszczęcia egzekucji. Po nadaniu klauzuli wykonalności, taki akt notarialny stanowi tytuł wykonawczy i na tym etapie wierzyciel może udać się do komornika, celem wyegzekwowania swojej należności.

Rygor egzekucji jako zabezpieczenie wydania nieruchomości

Analogicznie wygląda postępowanie w przypadku zabezpieczenia obowiązku wydania nieruchomości stronie kupującej w określonym terminie. Strona sprzedająca oświadcza
w treści umowy sprzedaży, że poddaje się egzekucji co do obowiązku wydania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w posiadanie stronie kupującej w określonym terminie. Jeśli w terminie tym nieruchomość nie zostanie wydana, strona kupująca udaje się w pierwszej kolejności do sądu, w celu nadania aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, a następnie udaje się do komornika, w celu wyegzekwowania swojego roszczenia.

Oświadczenia o poddaniu się egzekucji są uregulowane w przepisach art. 777 § 1 pkt 4) i 5) Kodeksu postępowania cywilnego. Przepisy te wymieniają szczegółowo obowiązkowe elementy oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Oświadczenie takie – dla swojej ważności – wymaga formy aktu notarialnego.

NOTARIUSZ W ŁODZI

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Realizujemy czynności notarialne z zakresu prawa: 
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego,
handlowego, gospodarczego
oraz Prawa o notariacie

Umowa sprzedaży

Umowa DAROWIZNY

Umowa MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

TESTAMENT

wydziedziczenie i zachowek

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE

POŚWIADCZENIE NOTARIALNE

RYGOR EGZEKUCJI

Akt poświadczenia dziedziczenia

Umowa Przedwstępna