PRAWO SPADKOWE

DOKUMENTY PRAWO SPADKOWE NOTARIUSZ

PRAWO SPADKOWE

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy, jeśli w dacie śmierci spadkodawca był w związku małżeńskim
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub – w przypadku kobiet, które nie noszą nazwiska panieńskiego – odpisy skrócone aktów małżeństwa
 • jeśli spadkodawca sporządził testament – oryginał testamentu własnoręcznego, a jeśli  testament sporządzony był w formie aktu notarialnego – wówczas jego wypis, (dotyczy to także wszystkich odwołanych testamentów)
 • numer PESEL spadkodawcy
 • numery ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem był spadkodawca
 • informacja na temat ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów spadkobierców oraz osób, które uczestniczą w sporządzaniu protokołu dziedziczenia (imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania 
 • jeśli spadkodawca zawarł ze spadkobiercą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia – wypis aktu notarialnego tej umowy
 • jeśli którekolwiek ze spadkobierców złożyło oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku – wypis aktu notarialnego protokołu przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku
 • w przypadku jeśli którekolwiek ze spadkobierców nie żyje, prosimy o podanie tej informacji podczas rozmowy
 • odpis skrócony aktu zgonu osoby, po której ma zostać odrzucony spadek
 • informacja na temat tego, czy zmarły sporządził testament
 • ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego
 • dane z dowodu osobistego lub paszportu osoby odrzucającej spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu) oraz adres zamieszkania
 • imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania pozostałych spadkobierców
 • w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dodatkowo – odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego oraz prawomocne postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego zawierające zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego
 • dane z dowodu osobistego lub paszportu testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu) oraz adres zamieszkania
 • dane osoby/osób powoływanych do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia)
 • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • informacja o rzeczach i prawach majątkowych wchodzących w skład spadku, które będą przedmiotem umowy (jeśli w skład dzielonego spadku wchodzi nieruchomość gruntowa, lokal mieszkalny lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – potrzebne będą takie dokumenty, jakie są wymagane przy darowiźnie każdego z powyższych)
 • informacja o wartości poszczególnych składników wchodzących w skład spadku i będących przedmiotem umowy o dział spadku
 • informacja o tym, komu ma przypaść dany składnik majątkowy
 • informacja o tym, czy będą dokonywane spłaty lub dopłaty; jeśli tak, to w jakiej wysokości, na czyją rzecz i jaki będzie termin oraz sposób ich zapłaty (gotówka, przelew)
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania