CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Dla Państwa wygody zamieściliśmy omówienie najbardziej typowych czynności notarialnych
 wraz z wykazem dokumentów potrzebnych do ich sporządzenia oraz informacje
o opłatach, jakie będzie trzeba ponieść w celu ich dokonania.
Zostały one zamieszczone w zakładkach
Czynności Notarialne, Dokumenty Notariusz oraz Cennik Notariusz.

Prosimy mieć jednak na uwadze, że każda sprawa może mieć nieco inne uwarunkowania i może wymagać nietypowych rozwiązań lub dodatkowych dokumentów. Dlatego też prosimy aby Państwo zlecając nam dokonanie czynności notarialnej skonsultowali się z nami telefonicznie, pocztą e-mail lub odwiedzając nas osobiście.

Umówienie terminu dokonania czynności będzie możliwe po dostarczeniu lub przesłaniu pocztą
e-mail wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji potrzebnych do przygotowania czynności notarialnej. Proponowane przez nas terminy nie są odległe, to najczęściej 2- 3 dni od dnia doręczenia lub przesłania nam niezbędnych dokumentów i informacji do przygotowania czynności.

KAncelaria notarialna

Czynności Notarialne

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz - jako osoba zaufania publicznego - czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnej w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialne dokonywane są w lokalu Kancelarii,
jednak w uzasadnionych przypadkach (np. choroba czy niemożność przybycia do Kancelarii) jest możliwość dokonania czynności notarialnych także poza Kancelarią (np. w domu, szpitalu lub zakładzie penitencjarnym). Podobnie jest, gdy charakter czynności notarialnej uzasadnia dokonanie jej poza siedzibą Kancelarii (np. protokołowanie obrad walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w siedzibie spółki). Konieczność dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii należy zgłosić i uzgodnić z notariuszem.

umowa-sprzedaży

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządza poświadczenia,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty,
  dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (depozyt notarialny),
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi
  podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 •  
NOTARIUSZ W ŁODZI

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Realizujemy czynności notarialne z zakresu prawa: 
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego,
handlowego, gospodarczego
oraz Prawa o notariacie

Umowa sprzedaży

Umowa DAROWIZNY

Umowa MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

TESTAMENT

wydziedziczenie i zachowek

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE

POŚWIADCZENIE NOTARIALNE

RYGOR EGZEKUCJI

Akt poświadczenia dziedziczenia

Umowa Przedwstępna