Pełnomocnictwo notarialne

UPOWAŻNIENIE

Pełnomocnictwo (inaczej upoważnienie) ma na celu umocowanie określonej osoby, do dokonania danej czynności w imieniu mocodawcy. W Kancelarii Notarialnej najczęściej sporządza się pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego oraz w formie pisemnej
z notarialnie poświadczonymi podpisami. Ustawodawstwo polskie przewiduje, że jeśli do dokonania danej czynności prawnej wymagana jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno zostać sporządzone w takiej samej formie. 

W praktyce oznacza to, iż pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego, a pełnomocnictwo do zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością winno być sporządzone w formie pisemnej
z notarialnie poświadczonymi podpisami.

Jest możliwe udzielenie pełnomocnictwa osobie, która będzie drugą stroną dokonywanej czynności prawnej, a także zamieszczenie  w pełnomocnictwie możliwości ustanawiania przez pełnomocnika dalszych pełnomocników (prawo substytucji).

Pełnomocnictwo może zostać w każdej chwili odwołane (za wyjątkiem sytuacji gdy mocodawca zrzekł się prawa do odwołania pełnomocnictwa). Odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne z chwilą, gdy doszło do wiadomości pełnomocnika w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Pełnomocnictwo wygaśnie z chwilą śmierci mocodawcy (za wyjątkiem sytuacji gdy mocodawca wyraźnie zastrzegł, że pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą jego śmierci) lub
z chwilą śmierci pełnomocnika.

Zakres pełnomocnictwa

Zakres pełnomocnictwa uzależniony jest od woli mocodawcy. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebne będzie pełnomocnictwo określające rodzaj tych czynności (pełnomocnictwo rodzajowe).

Do zakupu nieruchomości wystarczające będzie
– sporządzone w formie aktu notarialnego – pełnomocnictwo rodzajowe.

Do zbycia nieruchomości konieczne jest – sporządzone w formie aktu notarialnego – pełnomocnictwo szczegółowe (upoważaniające do zbycia konkretnie wymienionych i opisanych nieruchomości)

Należy pamiętać jednak o ograniczeniach związanych z osobą pełnomocnika w postępowaniu sądowym. Tutaj pełnomocnikiem może być jedynie:

  • małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną
    w stosunku przysposobienia.
  • adwokat lub radca prawny 
  • w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy
  • w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego
  • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony 
  • osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia
  • współuczestnik sporu
NOTARIUSZ W ŁODZI

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Realizujemy czynności notarialne z zakresu prawa: 
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego,
handlowego, gospodarczego
oraz Prawa o notariacie

Umowa sprzedaży

Umowa DAROWIZNY

Umowa MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

TESTAMENT

wydziedziczenie i zachowek

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE

POŚWIADCZENIE NOTARIALNE

RYGOR EGZEKUCJI

Akt poświadczenia dziedziczenia

Umowa Przedwstępna