SPÓŁKI

DOKUMENTY NOTARIUSZ SPÓŁKI

SPÓŁKI

 • dane z dowodów osobistych lub paszportów wspólników (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania
 • firma i siedziba spółki
 • przedmiot działalności spółki (określona zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności)
 • wysokość kapitału zakładowego oraz liczba i wartość nominalna udziałów, na które dzieli się kapitał zakładowy
 • liczba i wartość nominalna udziałów obejmowanych przez poszczególnych wspólników oraz informacja, jakim wkładem udziały zostają pokryte tj wkładem:
  • pieniężnym
  • niepieniężnym (aportem) – w tym przypadku należy określić szczegółowo przedmiot aportu oraz liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów
 • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania
 • numer KRS spółki
 • liczba i wartość nominalna zbywanych udziałów
 • cena oraz sposób jej zapłaty
 • informacja, czy spółka jest właścicielką nieruchomości położonych na terenie RP