UMOWa SPRZEDAŻY

DOKUMENTY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej (zabudowanej lub niezabudowanej działki gruntu)

 • podstawa nabycia sprzedawanej nieruchomości:

    • w przypadku nabycia w drodze umowy  sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy

    • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 

  w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności

    • w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego
 • wypis z rejestru gruntów, a jeśli działka jest zabudowana również wypis z kartoteki budynków (te dokumenty nie powinny być starsze niż miesiąc, licząc od dnia ich wystawienia)
 • w przypadku jeśli przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu, która powstała w wyniku podziału geodezyjnego, a podział ten nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – decyzja zatwierdzająca podział wraz z mapą z projektem podziału (lub sama mapy z projektem podziału w sytuacji, gdy podział nie nastąpił na mocy decyzji)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub potwierdzające, że teren na którym znajduje się działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • zaświadczenie informujące o tym, czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji (zaświadczenie o rewitalizacji)
 • zaświadczenie potwierdzające, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (pismo o lasach)
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku jeśli nieruchomość została nabyta w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
  • darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)   
 • świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków znajdujących się na działce gruntu przy czym nie są potrzebne takie świadectwa dla budynków:
  1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  2) używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  3) przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  4)  mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  5) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
  6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok)
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacje o stanie cywilnym strony sprzedającej (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie) oraz strony kupującej (ewentualnie informacja o ustroju majątkowym obowiązującym w związku małżeńskim strony kupującej)
 • informacja o wysokości ceny i o sposobie jej zapłacenia (tj. gotówka, przelew, czy finansowanie z kredytu hipotecznego)
 • w przypadku jeśli zakup będzie finansowany z kredytu hipotecznego – umowa kredytowa oraz dokumenty wydane przez bank potrzebne do ustanowienia hipoteki 
 • podstawa nabycia sprzedawanego mieszkania:

  •  w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  •  w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  •  w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  • 
  w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego

 • wypis z rejestru lokali oraz wypis z rejestru gruntów (te dokumenty nie powinny być starsze niż miesiąc, licząc od dnia ich wystawienia) 
 • zaświadczenie informujące o tym, czy lokal mieszkalny położony jest na obszarze rewitalizacji (zaświadczenie o rewitalizacji)
 • zaświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym
 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku jeśli mieszkanie zostało nabyte w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
  • darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)   
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu mieszkalnego
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacje o stanie cywilnym strony sprzedającej (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie) oraz strony kupującej (ewentualnie informacja o ustroju majątkowym obowiązującym w związku małżeńskim strony kupującej)
 • informacja o wysokości ceny i o sposobie jej zapłacenia (tj. gotówka, przelew, czy finansowanie z kredytu hipotecznego)
 • w przypadku jeśli zakup będzie finansowany z kredytu hipotecznego – umowa kredytowa oraz dokumenty wydane przez bank potrzebne do ustanowienia hipoteki

  Ważna informacja:
  W przypadku nieruchomości gruntowych oraz lokali stanowiących odrębne nieruchomości, położonych w Łodzi, zaświadczenie o rewitalizacji będzie potrzebne tylko w przypadku nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych: P-20, S-6, S-7, S-8, W-25, W-26, B-28, B-46, B-47, B-48, B-50, B-54, G-12, G-13, G-14, G-3, G-4, G-5, P-17, P-18, P-19, P-28, P-29, P-30, P-9, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-9, W-15, W-22, W-23, W-24, W-27, W-28 i W-29. Jeśli nieruchomość znajduje się w innym obrębie ewidencyjnym – nie ma potrzeby dostarczania zaświadczenia o rewitalizacji.

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej potwierdzające, że stronie sprzedającej przysługujące prawo do lokalu oraz potwierdzające brak zaległości w opłatach (takie zaświadczenie ważne jest 14 dni od dnia wystawienia)
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
  •  w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  • 
  w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • 
  w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  • 
  w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego
 • w przypadku nabycia w drodze przydziału od Spółdzielni Mieszkaniowej – dokument przydziału
 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  – w przypadku jeśli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało nabyte
  w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
  • darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)   
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu
 • w przypadku gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została  założona księga wieczysta – numer tej księgi
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacje o stanie cywilnym strony sprzedającej (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie) oraz strony kupującej (ewentualnie informacja o ustroju majątkowym obowiązującym w związku małżeńskim strony kupującej)
 • informacja o wysokości ceny i o sposobie jej zapłacenia (tj. gotówka, przelew, czy finansowanie z kredytu hipotecznego)
 • w przypadku jeśli zakup będzie finansowany z kredytu hipotecznego – umowa kredytowa oraz dokumenty wydane przez bank potrzebne do ustanowienia hipoteki