UMOWA O DOŻYWOCIE

DOKUMENTY UMOWY O DOŻYWOCIE

UMOWA O DOŻYWOCIE

 • podstawa nabycia nieruchomości zbywanej na podstawie umowy o dożywocie:
  – w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  – w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  – w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  – w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  – w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego

  wypis z rejestru gruntów oraz:
  • w przypadku jeśli przedmiotem umowy jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość – wypis z rejestru lokali
  • w przypadku jeśli przedmiotem umowy jest zabudowana działka gruntu – wypis z kartoteki budynków
   (te dokumenty nie powinny być starsze niż miesiąc, licząc od dnia ich wystawienia)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  – w przypadku jeśli przedmiot umowy został nabyty w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
  • darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)
 • numer księgi wieczystej
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron 
 • informacja o stanie cywilnym zbywcy (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie)
  i nabywcy (ewentualnie informacja o ustroju majątkowym obowiązującym w związku małżeńskim strony nabywającej)