DOKUMENTY

Dokonanie czynności notarialnej wiąże się z koniecznością przedłożenia dokumentów.
Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest zobowiązany do stwierdzenia tożsamości osób biorących udział w czynności, dlatego konieczne jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu.

Przedstawiamy listę podstawowych dokumentów i informacji, które są potrzebne do przygotowania najczęściej dokonywanych czynności notarialnych. Lista ta może nie być wyczerpująca, dlatego niezbędny jest kontakt z Kancelarią w celu potwierdzenia ostatecznej listy dokumentów wymaganych w konkretnej sprawie.

KAncelaria notarialna dOKUMENTY

Dokumenty do czynności notarialnych:

W celu dokonania jakiejkolwiek czynności notarialnej, w tym sporządzenia projektu aktu notarialnego, konieczne jest dostarczenie do Kancelarii Notarialnej przed umówionym terminem dokumentów niezbędnych do przygotowania danej umowy.

Dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście,
 • przesłać skany dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ważne
Na termin umowy należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach.

Do każdej czynności notarialnej wymagane są następujące dane stron:

 • osoba fizyczna (dane z dowodu osobistego lub paszportu)
 1. imiona,
 2. nazwiska,
 3. imiona rodziców,
 4. adres zamieszkania,
 5. PESEL,
 6. seria i nr dowodu osobistego lub paszportu oraz data ważności tych dokumentów,
 7. adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania,

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego, który notariusz ma obowiązek dołączyć przesyłając wypis umowy do właściwego Sądu wieczystoksięgowego.

 • osoba prawna:
 1. pełna nazwa,
 2. forma prawna,
 3. siedziba,
 4. NIP,
 5. REGON,
 6. nr KRS,
 7. dane osób działających jako członkowie organów osób prawnych lub jako ich pełnomocnicy (dane jak dla osób fizycznych),

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego, który notariusz ma obowiązek dołączyć przesyłając wypis umowy do właściwego Sądu wieczystoksięgowego.

ANNA-WYPIORCZYK-NOTARIUSZ (4)

DOKUMENTY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej (zabudowanej lub niezabudowanej działki gruntu)

 • podstawa nabycia sprzedawanej nieruchomości:

    •
  w przypadku nabycia w drodze umowy  sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
    •
  w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
    •
  w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
    •
  w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego

 • wypis z rejestru gruntów, a jeśli działka jest zabudowana również wypis z kartoteki budynków (te dokumenty nie powinny być starsze niż miesiąc, licząc od dnia ich wystawienia)
 • w przypadku jeśli przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu, która powstała w wyniku podziału geodezyjnego, a podział ten nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – decyzja zatwierdzająca podział wraz z mapą z projektem podziału (lub sama mapy z projektem podziału w sytuacji, gdy podział nie nastąpił na mocy decyzji)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub potwierdzające, że teren na którym znajduje się działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • zaświadczenie informujące o tym, czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji (zaświadczenie o rewitalizacji)
 • zaświadczenie potwierdzające, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (pismo o lasach)
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku jeśli nieruchomość została nabyta w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
  • darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)   
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacje o stanie cywilnym strony sprzedającej (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie) oraz strony kupującej (ewentualnie informacja o ustroju majątkowym obowiązującym w związku małżeńskim strony kupującej)
 • informacja o wysokości ceny i o sposobie jej zapłacenia (tj. gotówka, przelew, czy finansowanie z kredytu hipotecznego)
 • w przypadku jeśli zakup będzie finansowany z kredytu hipotecznego – umowa kredytowa oraz dokumenty wydane przez bank potrzebne do ustanowienia hipoteki 
 • podstawa nabycia sprzedawanego mieszkania:

  •  w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  •  w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  •  w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  • 
  w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego
 •  
 • wypis z rejestru lokali oraz wypis z rejestru gruntów (te dokumenty nie powinny być starsze niż miesiąc, licząc od dnia ich wystawienia) 
 • zaświadczenie informujące o tym, czy lokal mieszkalny położony jest na obszarze rewitalizacji (zaświadczenie o rewitalizacji)
 • zaświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym
 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  – w przypadku jeśli mieszkanie zostało nabyte w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
  • darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)   
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu mieszkalnego
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacje o stanie cywilnym strony sprzedającej (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie) oraz strony kupującej (ewentualnie informacja o ustroju majątkowym obowiązującym w związku małżeńskim strony kupującej)
 • informacja o wysokości ceny i o sposobie jej zapłacenia (tj. gotówka, przelew, czy finansowanie z kredytu hipotecznego)
 • w przypadku jeśli zakup będzie finansowany z kredytu hipotecznego – umowa kredytowa oraz dokumenty wydane przez bank potrzebne do ustanowienia hipoteki

   

  Ważna informacja:
  W przypadku nieruchomości gruntowych oraz lokali stanowiących odrębne nieruchomości, położonych w Łodzi, zaświadczenie o rewitalizacji będzie potrzebne tylko w przypadku nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych: P-20, S-6, S-7, S-8, W-25, W-26, B-28, B-46, B-47, B-48, B-50, B-54, G-12, G-13, G-14, G-3, G-4, G-5, P-17, P-18, P-19, P-28, P-29, P-30, P-9, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-9, W-15, W-22, W-23, W-24, W-27, W-28 i W-29. Jeśli nieruchomość znajduje się w innym obrębie ewidencyjnym – nie ma potrzeby dostarczania zaświadczenia o rewitalizacji.

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej potwierdzające, że stronie sprzedającej przysługujące prawo do lokalu oraz potwierdzające brak zaległości w opłatach (takie zaświadczenie ważne jest 14 dni od dnia wystawienia)

 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

  •  w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  • 
  w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • 
  w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  • 
  w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego
 • w przypadku nabycia w drodze przydziału od Spółdzielni Mieszkaniowej – dokument przydziału
 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  – w przypadku jeśli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało nabyte
  w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
  • darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)   
 • w przypadku gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została  założona księga wieczysta – numer tej księgi
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacje o stanie cywilnym strony sprzedającej (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie) oraz strony kupującej (ewentualnie informacja o ustroju majątkowym obowiązującym w związku małżeńskim strony kupującej)
 • informacja o wysokości ceny i o sposobie jej zapłacenia (tj. gotówka, przelew, czy finansowanie z kredytu hipotecznego)
 • w przypadku jeśli zakup będzie finansowany z kredytu hipotecznego – umowa kredytowa oraz dokumenty wydane przez bank potrzebne do ustanowienia hipoteki

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY

Do sporządzenia umowy przedwstępnej sprzedaży potrzebne są takie same dokumenty, jakie są potrzebne do przygotowania umowy sprzedaży (odpowiednio zabudowanej lub niezabudowanej działki gruntu, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) za wyjątkiem:
– zaświadczenia o braku zameldowanych osób
– zaświadczenia Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym
– zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego uregulowanie podatku od spadków i darowizn
dokumentów z banku potrzebnych od ustanowienia hipoteki.
Wyżej wymienione dokumenty potrzebne będą dopiero w momencie sporządzania umowy sprzedaży.

W przypadku uzgodnienia zadatku lub zaliczki – należy podać informacje o wysokości i sposobie ich zapłaty.
Informacje na temat umowy przedwstępnej, zadatku oraz zaliczki znajdą Państwo tutaj.

UMOWA DAROWIZNY

 • podstawa nabycia nieruchomości będącej przedmiotem darowizny:
  • w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  • w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego

   

 • wypis z rejestru gruntów, a jeśli działka jest zabudowana również wypis z kartoteki budynków (te dokumenty nie powinny być starsze niż miesiąc, licząc od dnia ich wystawienia)
 • w przypadku jeśli przedmiotem darowizny jest działka gruntu, która powstała
  w wyniku podziału geodezyjnego, a podział ten nie został jeszcze ujawniony
  w księdze wieczystej – decyzja zatwierdzająca podział wraz z mapą z projektem podziału (lub sama mapa z projektem podziału w sytuacji, gdy podział nie nastąpił na mocy decyzji)
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  – w przypadku jeśli działka została nabyta w drodze: 
      
  •  dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
      •   darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych
           po 01 stycznia 2007 roku)
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL,
  serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacja o stanie cywilnym darczyńcy (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie)
 • informacja o wartości nieruchomości będącej przedmiotem darowizny
 • podstawa nabycia lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem darowizny:
  • w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  • w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego

   

 • wypis z rejestru  lokali oraz wypis z rejestru gruntów (te dokumenty nie powinny być starsze niż miesiąc, licząc od dnia ich wystawienia)
 • w przypadku jeśli przedmiotem darowizny jest działka gruntu, która powstała
  w wyniku podziału geodezyjnego, a podział ten nie został jeszcze ujawniony
  w księdze wieczystej – decyzja zatwierdzająca podział wraz z mapą z projektem podziału (lub sama mapa z projektem podziału w sytuacji, gdy podział nie nastąpił na mocy decyzji)
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  – w przypadku jeśli mieszkanie zostało nabyte w drodze:
  •  dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
      •   darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL,
  serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacja o stanie cywilnym darczyńcy (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie)
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej potwierdzające, że darczyńcy przysługujące prawo do lokalu oraz potwierdzające brak zaległości w opłatach (takie zaświadczenie ważne jest 14 dni od dnia wystawienia)
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
  • w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  • w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego
  • w przypadku nabycia w drodze przydziału od Spółdzielni Mieszkaniowej – dokument przydziału 
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  – w przypadku jeśli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało nabyte w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
  • darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacja o stanie cywilnym darczyńcy (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie)
 •  

UMOWA O DOŻYWOCIE

 • podstawa nabycia nieruchomości zbywanej na podstawie umowy o dożywocie: w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  • w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  • w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego
 • wypis z rejestru gruntów oraz:
  • w przypadku jeśli przedmiotem umowy jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość – wypis z rejestru lokali
  • w przypadku jeśli przedmiotem umowy jest zabudowana działka gruntu – wypis z kartoteki budynków (te dokumenty nie powinny być starsze niż miesiąc, licząc od dnia ich wystawienia)
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku jeśli przedmiot umowy został nabyty w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
  • darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)
 • numer księgi wieczystej
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron 
 • informacja o stanie cywilnym zbywcy (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie) i nabywcy (ewentualnie informacja o ustroju majątkowym obowiązującym w związku małżeńskim strony nabywającej)

PRAWO SPADKOWE

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy, jeśli w dacie śmierci spadkodawca był w związku małżeńskim
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub – w przypadku kobiet, które nie noszą nazwiska panieńskiego – odpisy skrócone aktów małżeństwa
 • jeśli spadkodawca sporządził testament – oryginał testamentu własnoręcznego, a jeśli  testament sporządzony był w formie aktu notarialnego – wówczas jego wypis, (dotyczy to także wszystkich odwołanych testamentów)
 • numer PESEL spadkodawcy
 • numery ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem był spadkodawca
 • informacja na temat ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów spadkobierców oraz osób, które uczestniczą w sporządzaniu protokołu dziedziczenia (imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania 
 • jeśli spadkodawca zawarł ze spadkobiercą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia – wypis aktu notarialnego tej umowy
 • jeśli którekolwiek ze spadkobierców złożyło oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku – wypis aktu notarialnego protokołu przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku
 • w przypadku jeśli którekolwiek ze spadkobierców nie żyje, prosimy o podanie tej informacji podczas rozmowy
 • odpis skrócony aktu zgonu osoby, po której ma zostać odrzucony spadek
 • informacja na temat tego, czy zmarły sporządził testament
 • ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego
 • dane z dowodu osobistego lub paszportu osoby odrzucającej spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu) oraz adres zamieszkania
 • imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania pozostałych spadkobierców
 • w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dodatkowo – odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego oraz prawomocne postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego zawierające zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego
 • dane z dowodu osobistego lub paszportu testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu) oraz adres zamieszkania
 • dane osoby/osób powoływanych do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia)
 • wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • informacja o rzeczach i prawach majątkowych wchodzących w skład spadku, które będą przedmiotem umowy (jeśli w skład dzielonego spadku wchodzi nieruchomość gruntowa, lokal mieszkalny lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – potrzebne będą takie dokumenty, jakie są wymagane przy darowiźnie każdego z powyższych)
 • informacja o wartości poszczególnych składników wchodzących w skład spadku i będących przedmiotem umowy o dział spadku
 • informacja o tym, komu ma przypaść dany składnik majątkowy
 • informacja o tym, czy będą dokonywane spłaty lub dopłaty; jeśli tak, to w jakiej wysokości, na czyją rzecz i jaki będzie termin oraz sposób ich zapłaty (gotówka, przelew)
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub informacja o dacie zawarcia związku małżeńskiego lub o dacie planowanego zawarcia związku małżeńskiego
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie, numery PESEL, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania
 • informacja na temat zawieranych uprzednio umów majątkowych małżeńskich
 • informacja czy:
  • ma zostać ustanowiona rozdzielność majątkowa
  • ma zostać ograniczona wspólność ustawowa (w tym przypadku należy wskazać przedmioty, które mają zostać wyłączone ze wspólności)
  • ma zostać rozszerzona wspólność ustawowa (w tym przypadku należy wskazać przedmioty, na które ma zostać rozszerzona wspólność ustawowa np. przedmioty nabyte przez każdego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego)
  • ma zostać ustanowiona rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania
 • wypis aktu notarialnego umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową albo odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód albo odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego separację 
 • informacja o rzeczach i prawach majątkowych, które będą przedmiotem umowy (jeśli jednym z takich składników jest nieruchomość gruntowa, lokal mieszkalny lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – potrzebne będą takie dokumenty, jakie są wymagane przy darowiźnie każdego z powyższych)
 • informacja o wartości poszczególnych składników dzielonego majątku
 • informacja o tym, komu ma przypaść dany składnik majątkowy
 • informacja o tym, czy będą dokonywane spłaty lub dopłaty; jeśli tak, to w jakiej wysokości, na czyją rzecz i jaki będzie termin oraz sposób ich zapłaty (gotówka, przelew)
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia

  – w przypadku jeśli dany składnik majątku został nabyty w drodze:
     •   dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
     •    darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć
  dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)

PEŁNOMOCNICTWO

 • dane z dowodu osobistego lub paszportu osoby udzielającej pełnomocnictwa (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu) oraz adres zamieszkania
 • dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL)
 • informacja na temat zakresu umocowania pełnomocnika

SPÓŁKI

 • dane z dowodów osobistych lub paszportów wspólników (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania
 • firma i siedziba spółki
 • przedmiot działalności spółki (określona zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności)
 • wysokość kapitału zakładowego oraz liczba i wartość nominalna udziałów, na które dzieli się kapitał zakładowy
 • liczba i wartość nominalna udziałów obejmowanych przez poszczególnych wspólników oraz informacja, jakim wkładem udziały zostają pokryte tj wkładem:
  • pieniężnym
  • niepieniężnym (aportem) – w tym przypadku należy określić szczegółowo przedmiot aportu oraz liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów
 • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania
 • numer KRS spółki
 • liczba i wartość nominalna zbywanych udziałów
 • cena oraz sposób jej zapłaty
 • informacja, czy spółka jest właścicielką nieruchomości położonych na terenie RP