CENNIK NOTARIUSZ

Podstawowe opłaty notarialne

WARTOŚĆ CZYNNOŚCI

TAKSA NOTARIALNA

do 3 000 zł

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł

100 zł

100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł

310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

1 010 zł + 0,4% nadwyżki 60 000 zł

4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł nie więcej niż 10 000 zł, darowizny pomiędzy osobami z I grupy podatkowej nie więcej niż 7 500 zł

W większości przypadków – przede wszystkim sprzedaży lokalu, sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, sprzedaży działki budowlanej, zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy deweloperskiej, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu – taksa maksymalna wynosi 1/2 stawki przewidzianej powyżej.

W niektórych przypadkach – na przykład ustanowienia hipoteki zabezpieczającej kredyt na nabycie lokalu lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – taksa maksymalna wynosi 1/4 stawki przewidzianej powyżej.

Opłaty za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę majątkową małżeńską

400 zł

testament

50 zł

wybór prawa właściwego do spraw spadkowych dokonany w testamencie

200 zł

testament zawierający zapis zwykły

150 zł

testament zawierający polecenie

150 zł

testament z pozbawieniem prawa do zachowku

150 zł

testament zawierający zapis windykacyjny

200 zł

odwołanie testamentu

30 zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa jeżeli wartości nieruchomości nie da się ustalić

60 zł

zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

80 zł

pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności

30 zł

pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności

100 zł

za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o. o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750 zł

za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1 100 zł

za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki osobowej lub protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego 

500 zł

za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej

300 zł

za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statusu funduszu inwestycyjnego

1 000 zł

za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

100 zł

za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie

50 zł, a za przechowanie dokumentu od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc 20 zł

za sporządzenie innego protokołu

200 zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł

za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu

50 zł

testament zawierający polecenie

150 zł

testament z pozbawieniem prawa do zachowku

150 zł

za sporządzenie protokołu dziedziczenia

100 zł

za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia

50 zł

za sporządzenie europejskiego poświadczenia spadkowego – za każdą czynność

400 zł

za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu

30 zł

za sporządzenie wniosku wieczystoksięgowego

200 zł

oświadczenie o poddaniu się egzekucji z najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego

1/10 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku

przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową własności lokalu w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

1/4 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku

za wydanie wypisu / odpisu aktu notarialnego

6 zł/strona

za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statusu funduszu inwestycyjnego

1 000 zł

za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

100 zł

za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie

80 zł

Za poświadczenia notariusz pobiera:

na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną

1/10 taksy notarialnej nie więcej niż 300 zł

na dokumentach, nieoznaczonych sumą pieniężną

20 zł

za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem

6 zł/strona

za poświadczenie czasu okazania dokumentu

6 zł/strona

za poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego

5 zł

za poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu

30 zł

za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu

30 zł

* W tabelach zawarte są maksymalne stawki taksy notarialnej.
** Wszystkie czynności dokonywane przez notariusza są objęte podatkiem VAT według stawki 23%
*** Gdy wykonanie czynności prawnych odbywa się poza siedzibą Kancelarii notarialnej, notariusz może podwyższyć wynagrodzenie – za każdą rozpoczętą godzinę poza kancelarią o 50 zł w porze dziennej, a o 100 zł w porze nocnej i w dni wolne od pracy.

INNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ NOTARIUSZA

W związku z dokonywaną czynnością notarialną notariusz ma obowiązek pobrać taksę notarialną, a także inne opłaty, takie jak: opłatę sądową za wykonanie czynności wieczystoksięgowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków
i darowizn lub opłatę za wpis do rejestru spadkowego.
W celu ustalenia dokładnych kosztów związanych z planowaną czynnością zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są: 

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego
  długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy
 • umowy o dożywocie
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności
  – w części dotyczącej spłat lub dopłat
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego
  oraz odpłatnej służebności
 • umowy depozytu nieprawidłowego
 • umowy spółki

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że sporządzając akt notarialny, w związku z którym powstaje obowiązek podatkowy, notariusz ma obowiązek obliczyć, pobrać oraz wpłacić w terminie na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego kwotę pobranego podatku. Ponadto notariusz jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia podatku, w związku z czym kwota podatku musi zostać zapłacona na rachunek bankowy Kancelarii przed dokonaniem czynności lub gotówką w dniu dokonania czynności.

Dokładne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podstawę ich ustalania określa ustawa z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (https://isap.sejm.gov.pl)

PRZYKŁAD

sprzedaż nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opodatkowana jest według stawki 2% liczonej od wartości przedmiotu transakcji.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, tytułem:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego
 • polecenia testamentowego
 • darowizny, polecenia darczyńcy
 • zasiedzenia
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu
 • nieodpłatnych: renty, użytkowania oraz służebności

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że sporządzając akt notarialny, w związku z którym powstaje obowiązek podatkowy, notariusz ma obowiązek obliczyć, pobrać oraz wpłacić w terminie na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego kwotę pobranego podatku. Ponadto notariusz jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia podatku, w związku z czym kwota podatku musi zostać zapłacona na rachunek bankowy Kancelarii przed dokonaniem czynności lub gotówką w dniu dokonania czynności.

Istotnym jest, iż nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn, jeżeli osoby te zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy darowizna dokonywana jest w formie aktu notarialnego. Wówczas zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje Notariusz.

PRZYKŁAD

 rodzice darują synowi nieruchomość gruntową, stanowiącą zabudowaną działkę gruntu o wartości 300.000 zł. Umowa darowizny ma formę aktu notarialnego. Syn nie zapłaci podatku od spadków i darowizn i nie ma obowiązku zgłoszenia tej darowizny do urzędu skarbowego, gdyż zgłoszenia dokona Notariusz.

PRZYKŁAD

 po zmarłym mężu spadek odziedziczyła żona oraz dwie córki – nie zapłacą one
podatku od spadku, jeśli zgłoszą nabycie w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia w którym został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia.

W pozostałych przypadkach wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Dokładne stawki podatku od spadków
i darowizn, podstawę ich obliczania oraz grupy podatkowe określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (LINK)

OPŁATY SĄDOWE

Opłaty sądowe od wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych, dokonywane w wyniku sporządzenia aktu notarialnego są pobierane przez Notariusza, a następnie są wpłacane przez niego na rachunek właściwego sądu wieczystoksięgowego.

Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez stronę należnej opłaty sądowej.

Kwoty opłat sądowych za poszczególne czynności regulują artykuły od 42 do 48 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (LINK).

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU SPADKOWEGO

Opłatę za wpis do Rejestru Spadkowego w kwocie 5 złotych notariusz pobiera sporządzając Akt poświadczenia dziedziczenia, na podstawie art. 95i § 3 ustawy Prawo o notariacie oraz
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd. Notariusz przekazuje pobraną opłatę na rachunek bankowy Krajowej Rady Notarialnej, która utworzyła i utrzymuje Rejestr Spadkowy.