UMOWA DAROWIZNY

DOKUMENTY UMOWY DAROWIZNY

UMOWA DAROWIZNY

 • podstawa nabycia nieruchomości będącej przedmiotem darowizny:
  • w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  • w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego

   

 • wypis z rejestru gruntów, a jeśli działka jest zabudowana również wypis z kartoteki budynków (te dokumenty nie powinny być starsze niż miesiąc, licząc od dnia ich wystawienia)
 • w przypadku jeśli przedmiotem darowizny jest działka gruntu, która powstała
  w wyniku podziału geodezyjnego, a podział ten nie został jeszcze ujawniony
  w księdze wieczystej – decyzja zatwierdzająca podział wraz z mapą z projektem podziału (lub sama mapa z projektem podziału w sytuacji, gdy podział nie nastąpił na mocy decyzji)
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  – w przypadku jeśli działka została nabyta w drodze: 
      
  •  dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
      •   darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych
           po 01 stycznia 2007 roku)
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL,
  serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacja o stanie cywilnym darczyńcy (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie)
 • informacja o wartości nieruchomości będącej przedmiotem darowizny
 • podstawa nabycia lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem darowizny:
  • w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  • w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego

   

 • wypis z rejestru  lokali oraz wypis z rejestru gruntów (te dokumenty nie powinny być starsze niż miesiąc, licząc od dnia ich wystawienia)
 • w przypadku jeśli przedmiotem darowizny jest działka gruntu, która powstała
  w wyniku podziału geodezyjnego, a podział ten nie został jeszcze ujawniony
  w księdze wieczystej – decyzja zatwierdzająca podział wraz z mapą z projektem podziału (lub sama mapa z projektem podziału w sytuacji, gdy podział nie nastąpił na mocy decyzji)
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  – w przypadku jeśli mieszkanie zostało nabyte w drodze:
  •  dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
      •   darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL,
  serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacja o stanie cywilnym darczyńcy (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie)
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej potwierdzające, że darczyńcy przysługujące prawo do lokalu oraz potwierdzające brak zaległości w opłatach (takie zaświadczenie ważne jest 14 dni od dnia wystawienia)
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
  • w przypadku nabycia w drodze umowy sprzedaży/darowizny/zamiany – wypis aktu notarialnego tej umowy
  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • w przypadku nabycia w drodze działu spadku lub zniesienia współwłasności – wypis aktu notarialnego umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności albo odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności
  • w przypadku nabycia w drodze podziału majątku wspólnego – wypis aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego
  • w przypadku nabycia w drodze przydziału od Spółdzielni Mieszkaniowej – dokument przydziału 
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  – w przypadku jeśli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało nabyte w drodze:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
  • darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie i numery oraz daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania stron
 • informacja o stanie cywilnym darczyńcy (jaki był w dacie nabycia i jaki jest obecnie)
 •