testament

Spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci tylko poprzez testament. Co istotne, testamentu nie można sporządzić przez przedstawiciela. Można go
w każdym momencie odwołać w całości lub w części. Sporządzenie replica sea dweller testamentu w formie aktu notarialnego daje pewność pełnego i prawidłowego odzwierciedlenia woli testatora (sporządzającego testament), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Powołanie do całości spadku

Najczęstszym rozporządzeniem testamentowym jest powołanie do całości lub do części spadku. Do całości lub części spadku można powołać jedną bądź kilka osób. W przypadku, gdy do całości spadku zostaje powołana jedna osoba, dziedziczy ona wszelkie składniki majątkowe wchodzące w skład spadku (aktywa i pasywa). Jeśli do całości spadku powołanych zostaje kilka osób – dziedziczą one w udziałach określonych przed testatora. Udziały te mogą być równe bądź nierówne. W przypadku powołania dwóch spadkobierców
w udziałach wynoszących po 1/2 części, osoby te # po śmierci testatora nabywają udziały wynoszące po 1/2 części w każdym ze składników majątkowych wchodzących w skład spadku. W związku z tym, jeśli testator chce przekazać jeden, określony składnik majątku np. lokal mieszkalny konkretnej osobie a inny określony składnik majątkowy np. działkę gruntu innej osobie, konieczne będzie zamieszczenie w testamencie zapisów windykacyjnych.

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny to postanowienie zawarte w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, mocą którego oznaczona osoba nabywa określony przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie z art. 981¹ Kodeksu cywilnego – przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

  • rzecz oznaczona co do tożsamości (np. działka gruntu czy lokal stanowiący odrębną nieruchomość)
  • zbywalne prawo majątkowe (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej)
  • przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne
  • ustanowienie na rzecz zapisobiercy windykacyjnego użytkowania lub służebności
  • ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej

Tak więc, w przypadku jeśli wolą testatora jest przekazanie np. lokalu mieszkalnego jednemu dziecku, a działki gruntu drugiemu, właściwym będzie zastosowanie w testamencie zapisów windykacyjnych.

Zapis zwykły

Testator może w testamencie zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapisobiercy). Przedmiotem zapisu zwykłego może być np. obowiązek wypłaty określonej kwoty bądź przeniesienie na rzecz zapisobiercy własności nieruchomości.

W chwili otwarcia spadku między spadkobiercą a zapisobiercą powstaje stosunek zobowiązaniowy. Zapisobierca może żądać balenciaga 44958 unisex fashion jackets wykonania zapisu, a żądanie to będzie kierować do spadkobiercy ustawowego lub testamentowego, w zależności od treści testamentu.

Zasadnicza różnica między zapisem windykacyjnym a zapisem zwykłym polega na tym, że
w  przypadku zapisu windykacyjnego określony składnik majątku (np. mieszkanie),
w chwili śmierci spadkodawcy staje się własnością zapisobiercy windykacyjnego, a więc tej osoby, na rzecz której zapis windykacyjny został ustanowiony, natomiast w przypadku zapisu zwykłego, w chwili śmierci spadkodawcy cały spadek nabywa spadkobierca ustawowy lub testamentowy, który następnie jest zobowiązany przenieść własność przedmiotu zapisu zwykłego na zapisobiercę (czyli zapisobierca nie staje się właścicielem tego przedmiotu
w chwili śmierci spadkodawcy, ma on jedynie roszczenie o wykonanie zapisu zwykłego).

Polecenie

Polecenie to nałożenie przez testatora na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem. Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców oraz wykonawca testamentu. Przedmiotem polecenia może być każde dopuszczalne prawem świadczenie, zarówno o charakterze majątkowym jak i niemajątkowym. Przykładem może być polecenie zorganizowania pogrzebu spadkodawcy w określony sposób.

Podstawienie

Istnieje możliwość powołania do dziedziczenia określonej osoby na wypadek, gdyby spadkobierca testamentowy lub ustawowy nie mógł lub nie chciał dziedziczyć. To instytucja pozwalająca na kształtowanie kolejności dziedziczenia odmiennie od dziedziczenia ustawowego. Możliwe jest także podstawienie dalsze.
Z tej instytucji prawa spadkowego często korzystają małżonkowie, którzy chcą aby spadek jaki po nich pozostanie odziedziczyły dzieci ale dopiero po śmierci ostatniego z małżonków, 

Przyrost testamentowy

Jeśli spadkodawca powołał do spadku kilka osób, a jedna z nich nie chce lub nie może dziedziczyć (np. zmarła przed spadkodawcą lub odrzuciła spadek),
przeznaczony dla niej udział przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym, stosownie do udziałów w jakich są oni powołani do spadku.

Przykład:
jeśli w testamencie zostały powołane do spadku trzy osoby w równych udziałach, w przypadku śmierci jednej z nich, udział przypadający tej osobie, wynoszący 1/3 część, nie podlega dziedziczeniu przez zstępnych tej osoby ani nie podlega dziedziczeniu ustawowemu po spadkodawcy – przypada on w częściach równych pozostałym dwóm spadkobiercom powołanym w testamencie.

Przyrost będzie miał zastosowanie, jeśli spadkodawca nie postanowi inaczej w treści testamentu (wyłączy zastosowanie przyrostu).

NOTARIUSZ W ŁODZI

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Realizujemy czynności notarialne z zakresu prawa: 
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego,
handlowego, gospodarczego
oraz Prawa o notariacie

Umowa sprzedaży

Umowa DAROWIZNY

Umowa MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

TESTAMENT

wydziedziczenie i zachowek

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE

POŚWIADCZENIE NOTARIALNE

RYGOR EGZEKUCJI

Akt poświadczenia dziedziczenia

Umowa Przedwstępna