UMOWA DAROWIZNY

W drodze darowizny darczyńca przekazuje określony składnik majątkowy na rzecz obdarowanego, pod tytułem darmym. Umowy darowizn nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla swojej ważności wymagają formy aktu notarialnego.

Co do zasady dokonanie darowizny na rzecz osoby fizycznej opodatkowane jest podatkiem od spadków i darowizn, którego wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu umowy. Darowizny najczęściej dokonywane są w kręgu osób należących do najbliższej rodziny,
a ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje całkowite zwolnienie od tego podatku w przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych przez: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Warunkiem tego zwolnienia jest:

– zgłoszenie darowizny w terminie 6 miesięcy od dnia jej dokonania, do właściwego urzędu    skarbowego
– a w przypadku gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne – udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.
Warunek zgłoszenia nie obowiązuje, jeśli umowa darowizny zawierana jest w formie aktu notarialnego – w takim przypadku to notariusz przesyła wypis aktu notarialnego umowy darowizny do właściwego urzędu skarbowego. 

Nic nie stoi na przeszkodzie dokonania darowizny na rzecz dalszego krewnego lub powinowatego (niewymienionego w powyższym katalogu) lub na rzecz osoby obcej, jednak wiąże się to z koniecznością zapłacenia podatku od spadków i darowizn. W celu obliczenia konkretnej kwoty podatku od darowizny prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą Kancelarią.

Ważną kwestią jest możliwość odwołania darowizny.
 Darczyńca ma możliwość odwołania darowizny już wykonanej,
jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Służebność mieszkania

Częstym przypadkiem jest zamieszczanie w umowie darowizny nieruchomości
(np. lokalu mieszkalnego) oświadczenia strony obdarowanej o ustanowieniu na rzecz darczyńcy (lub na rzecz osób przez niego wskazanych) służebności mieszkania.
To ograniczone prawo rzeczowe, które daje uprawnionym osobom prawo do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym (najczęściej aż do ich śmierci), mimo że w momencie dokonania darowizny darczyńca przestaje być właścicielem lokalu mieszkalnego.
Służebność taka zostaje wpisana w dziale III księgi wieczystej.

Służebność taka może być również ustanowiona w odrębnym akcie notarialnym. 

NOTARIUSZ W ŁODZI

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Realizujemy czynności notarialne z zakresu prawa: 
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego,
handlowego, gospodarczego
oraz Prawa o notariacie

Umowa sprzedaży

Umowa DAROWIZNY

Umowa MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

TESTAMENT

wydziedziczenie i zachowek

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE

POŚWIADCZENIE NOTARIALNE

RYGOR EGZEKUCJI

Akt poświadczenia dziedziczenia

Umowa Przedwstępna