Moim priorytetem przy wykonywaniu zawodu notariusza
jest zapewnienie klientom rzetelnych usług oraz sprawnej i terminowej obsługi.

KAncelaria notarialna

O Kancelarii

Jako notariusz rozpoczęłam działalność w styczniu 2007 roku w lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 107, gdzie do dziś prowadzę swoją Kancelarię Notarialną rolex day date m128238 0070 36mm mens watch

Z notariatem jestem związana znacznie dłużej, bo od 1991 roku, kiedy to Państwowe Biura Notarialne zostały sprywatyzowane. Mój Tata, który był notariuszem, zatrudnił mnie wówczas
w swojej nowoutworzonej Kancelarii. Nie posiadałam wówczas wiedzy prawniczej, gdyż miałam wykształcenie techniczne (skończyłam Technikum Geodezyjne, a następnie studia
na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej).
Pracując
w Kancelarii Notarialnej rozpoczęłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po pięciu latach nauki, po obronie pracy magisterskiej
w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego uzyskałam tytuł magistra prawa.
W tym samym roku zdałam egzamin na aplikację notarialną, którą zakończyłam egzaminem notarialnym. Po trzech latach asesury otrzymałam od Ministra Sprawiedliwości
nominację na notariusza discover this info here

notariusz Łódź

KAncelaria notarialna ŁÓDŹ

Kancelaria Notarialna
jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 09:00 – 16:00.
Istnieje możliwość dokonania czynności poza wskazanymi godzinami, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z notariuszem.

PIOTRKOWSKA 107

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Notarialna mieści się w jednej
z najpiękniejszych, zabytkowych kamienic w Łodzi – przy ulicy Piotrkowskiej 107. To kamienica Salomona Bahariera, której frontowa elewacja zdobiona jest postaciami orłów, łabędzi, maszkaronów oraz bogatymi motywami roślinnymi.

Ulica Piotrkowska to reprezentacyjna ulica Łodzi.
Jest wyłączona z ruchu kołowego (wyjątek stanowią taksówki)
i nie można na niej parkować. Dojazd do Kancelarii odbywa się zatem od: alei Kościuszki, ulicy Andrzeja Struga i ulicy Ludwika Zamenhofa.

umowa-sprzedaży
notariuszwlodzi-logo1
piotrkowska 107
kancelaria-notarialna-łódź (10)
kancelaria-notarialna-łódź (7)

Staranne przygotowanie do zawodu, wieloletnie doświadczenie w pracy oraz zespół wykwalifikowanych pracowników pozwalają zapewnić naszym klientom wysoki poziom dokonywanych czynności notarialnych.
Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy rzetelnie i z należytą starannością. Zlecone nam prace wykonujemy sprawnie i kompleksowo.
Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie,  dbając o zapewnienie optymalnych rozwiązań. Wszelkich informacji o dokonywanych
czynnościach notarialnych udzielamy bezpłatnie.

POTRZEBUJESZ POMOCY NOTARIUSZA?

Przed dokonaniem czynności notarialnej konieczny jest wcześniejszy kontakt (osobisty, telefoniczny lub pocztą e-mail), podczas którego dowiemy się jaką czynność chcecie Państwo przeprowadzić, zapytamy o szczegóły transakcji, udzielimy Państwu wszelkich informacji z tą czynnością związanych oraz wskażemy jakie dokumenty oraz dane będą konieczne do jej przeprowadzenia. 

Proste czynności poświadczeniowe, które nie wymagają żadnych przygotowań, takie jak poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem, poświadczenie podpisu na już przygotowanym dokumencie lub poświadczenie pozostawania przy życiu wykonujemy „od ręki”. Jednakże rekomendujemy wcześniejsze uzgodnienie czy notariusz będzie w danym terminie obecna
w Kancelarii i będzie dysponowała czasem na dokonanie poświadczenia.

kancelaria-notarialna-łódź (10)

notariusz Łódź

Czynności Notarialne

Dla Państwa wygody zamieściliśmy omówienie najbardziej typowych czynności notarialnych wraz z wykazem dokumentów potrzebnych do ich sporządzenia oraz informacje o opłatach, jakie będzie trzeba ponieść w celu ich dokonania.
Zostały one zamieszczone w zakładkach Czynności Notarialne,
Dokumenty oraz Cennik Notariusz.

Prosimy mieć jednak na uwadze, że każda sprawa może mieć nieco inne uwarunkowania i może wymagać nietypowych rozwiązań lub dodatkowych dokumentów. Dlatego też prosimy aby Państwo zlecając nam dokonanie czynności notarialnej skonsultowali się z nami telefonicznie, pocztą e-mail lub odwiedzając nas osobiście.

Umówienie terminu dokonania czynności będzie możliwe po dostarczeniu lub przesłaniu pocztą e-mail wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji potrzebnych do przygotowania czynności notarialnej. Proponowane przez nas terminy nie są odległe, to najczęściej 2- 3 dni od dnia doręczenia lub przesłania nam niezbędnych dokumentów i informacji do przygotowania czynności.

umowa-sprzedaży

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, w szczególności:
  umowy sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu (także wraz z prawem własności budynków), spółdzielczych własnościowych praw do lokali, umowy przedwstępne, umowy darowizn, umowy spółek, akty założycielskie fundacji, umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), umowy zniesienia współwłasności, o dział spadku lub umowy o podział majątku, protokoły: walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, posiedzeń Zarządu, zgromadzeń wspólników spółek z o.o., czy zebrań wspólnot mieszkaniowych, oświadczeń o poddaniu się egzekucji,
  protokoły przyjęcia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, testamenty, pełnomocnictwa,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządza poświadczenia,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty,
  dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (depozyt notarialny),
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi
  podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 •  

Tajemnica notarialna:

Notariusz jest związany tajemnicą zawodową, co oznacza, że obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Czynności poza kancelarią notarialną:

Kancelaria Notarialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00. Istnieje możliwość dokonania czynności poza wskazanymi godzinami, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z notariuszem.

Czy jest możliwość płatności kartą?

Płatności mogą być dokonywane gotówką lub przelewem bankowym. Płatności z tytułu taksy notarialnej mogą być również dokonywane kartą płatniczą
(nie przyjmujemy tą drogą płatności z tytułu podatków). 

Czynności od ręki? Czy jest taka możliwość?

Proste czynności poświadczeniowe, które nie wymagają żadnych przygotowań, takie jak poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem, poświadczenie podpisu na już przygotowanym dokumencie lub poświadczenie pozostawania przy życiu wykonujemy „od ręki”.
Jednakże rekomendujemy wcześniejsze uzgodnienie czy notariusz będzie w danym terminie obecna
w Kancelarii
i będzie dysponowała czasem na dokonanie poświadczenia.

notariusz-w-łodzi (15)
Notariusz w Łodzi

Kontakt

DANE KONTAKTOWE:

Adres:
90-425 Łódź ulica Piotrkowska 107

tel. 42 632 00 03
tel. kom. notariusza
604 069 553
fax 42 632 71 33
adres e-mail:
a.wypiorczyk@wp.pl

DANE FIRMOWE:

NIP 7271743082

nr rachunku Kancelarii:
50 1020 5558 1111 1634 3330 0017

nr rachunku depozytowego:
50 1020 5558 1111 1634 3330 0114