SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

DOKUMENTY SPRAWY MAŁŻEŃSKIE NOTARIUSZ

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub informacja o dacie zawarcia związku małżeńskiego lub o dacie planowanego zawarcia związku małżeńskiego
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie, numery PESEL, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania
 • informacja na temat zawieranych uprzednio umów majątkowych małżeńskich
 • informacja czy:
  • ma zostać ustanowiona rozdzielność majątkowa
  • ma zostać ograniczona wspólność ustawowa (w tym przypadku należy wskazać przedmioty, które mają zostać wyłączone ze wspólności)
  • ma zostać rozszerzona wspólność ustawowa (w tym przypadku należy wskazać przedmioty, na które ma zostać rozszerzona wspólność ustawowa np. przedmioty nabyte przez każdego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego)
  • ma zostać ustanowiona rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
 • dane z dowodów osobistych lub paszportów małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, serie, numery i daty ważności dowodów osobistych lub paszportów) oraz adresy zamieszkania
 • wypis aktu notarialnego umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową albo odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód albo odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego separację 
 • informacja o rzeczach i prawach majątkowych, które będą przedmiotem umowy (jeśli jednym z takich składników jest nieruchomość gruntowa, lokal mieszkalny lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – potrzebne będą takie dokumenty, jakie są wymagane przy darowiźnie każdego z powyższych)
 • informacja o wartości poszczególnych składników dzielonego majątku
 • informacja o tym, komu ma przypaść dany składnik majątkowy
 • informacja o tym, czy będą dokonywane spłaty lub dopłaty; jeśli tak, to w jakiej wysokości, na czyją rzecz i jaki będzie termin oraz sposób ich zapłaty (gotówka, przelew)
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  – w przypadku jeśli dany składnik majątku został nabyty w drodze:
     •   dziedziczenia, zapisu zwykłego oraz zasiedzenia (bez względu na datę nabycia)
     •    darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zapisu windykacyjnego (dotyczy tylko nabyć dokonanych po 01 stycznia 2007 roku)